• USMERNENIE prechod na dištančné vzdelávanie pre 2.stupeň ZŠ

     • Prechod na dištančné vzdelávanie pre 2.stupeň ZŠ

      Postup, organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 26. oktobra 2020

      1. Žiaci 0. – 4. ročníka majú vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.

      2. stupeň ( 5. - 9. ročník )
      1. Žiaci 5. – 9. ročníka začínajú dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu,
      ktorý škola žiakom zverejní dňa 26. 10. 2020 prostredníctvom EDUPAGE - správy.
      Žiaci sa budú dištančne vzdelávať 25 hod./týždeň.
      2. Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 13.00 hod.
      prostredníctvom programov MS Office 365 Team, Edupage. Je dôležité, aby žiaci
      pravidelne sledovali aj Edupage a webovú stránku školy.
      3. Prihlasovacie údaje žiakom odovzdal triedny učiteľ.
      4. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom
      elektronickej komunikácie.
      5. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.

      6. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať
      zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.
      Online vyučovanie je pre žiaka povinné. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný
      zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa
      zapíše ako absencia do elektronickej triednej knihy.

      7. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia
      alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov.
      8. Hodnotenie nebude prebiehať v týchto predmetoch: technika, hudobná výchova,
      výtvarná výchova, telesná a športová výchova, športová príprava pre športové triedy.
      9. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej
      triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť
      problémy spoločne.
      10. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní
      kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      11. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo
      vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola
      zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob
      doručenia zadaných úloh žiakovi.
      12. Žiaci aj učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať
      aktualizácie na Edupage, resp. webovej stránke školy.

      Prevádzka a  stravovanie v školskej jedálni

      1. Základná škola poskytuje stravovanie deťom MŠ, žiakom 0. – 4. ročníka
      a zamestnancom.
      2. Obed sa bude vydávať v čase od 11.30 do 13.30 hod.
      3. Žiaci pred odobraním obeda použijú čip.
      4. Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy cez portál Edupage najneskôr do 8.00 hod.
      alebo telefonicky do 8.00 v daný deň (032/2853731
      5. PZ/OZ, NPG, ktorý vykonáva dozor v ŠJ pomáha pri výdaji obeda. Používa rukavice.
      6. Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda.
      7. Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu.

      Prevádzka ŠKD

      1. Prevádzka ŠKD bude od 26. 10. 2020 v riadnom čase od 6.00 hod. do 17.00 hod.
      2. Žiakov si do príslušných oddelení preberá zodpovedná vychovávateľka podľa stáleho
      používaného režimu ŠKD .
      3. Odchod žiakov z ŠKD: služba na vrátnici privolá telefonicky každé dieťa, ktorého
      rodič sa hlási zvončekom pred dverami školy

      Jesenné prázdniny

      Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin
      a to nasledovne:
      30.10.2020 (piatok)
      2. 11.2020 (pondelok)
      6. 11.2020 (piatok)
      9. 11.2020 (pondelok)

      Všeobecné opatrenia
      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
      príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
      hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)
      nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
      2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude
      umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní
      zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
      3. Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného
      dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom
      možnom čase s použitím rúška.
      4. V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so situáciou COVID-19 budú tieto
      usmernia upravované a menené.
      V Novom Meste nad Váhom, 23. 10. 2020

      PaedDr. Jaroslav Jeřábek, riaditeľ školy

       

   • Kontakty

    • Základná škola
    • zsodborarska@zs4nmnv.sk
    • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Pišoftová - 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Materská škôlka- 032/2853724 Asistentky - Jantošovičová, Kováčová, Mikulčíková, Palová, Sapáčková- 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová,p.Šinská, p. Luptáková, p. Pelikánová - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchyňka - 032/2853731 Kabinet BIO – p. Hrabinová - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Reháková, p. Danková, p. Haššánová - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková - 032/2853736 Kabinet FYZ – p. Bednárová - 032/2853737 Dielňa – p. Bednárová - 032/2853738 Jazyková učebňa - p. Danková - 032/2853739
    • Odborárska 1374 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
   • Prihlásenie