• O škole

    • ŠKOLA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY

     RIADITEĽ ŠKOLY :
     PaedDr. Jaroslav Jeřábek 


     Mgr. Sylvia Opetová,  ZÁSTUPCA RIADITEĽA

      

     Adresa: Odborárska  1374, Nové Mesto nad Váhom, 915 01
     e-mail:

     zsodborarska@zs4nmnv.sk
     tel.č. škola: 
     032/2853721
     tel.č.riaditeľ: 032/2853720

     tel.č. školská jedáleň: 032/2853723


     Zriaďovateľ:  Mesto Nové Mesto nad Váhom

      

     Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia. Preto tu vyrastajú nielen volejbalisti a atléti, ale aj futbalisti, stolní tenisti, judisti, hokejisti, basketbalisti, badmintonisti, a iní športovci.
     Naša základná škola je školou so športovým zameraním. S týmto úzko súvisia aj jej ďalšie aktivity - školy v prírode, plavecký kurz, lyžiarsky kurz a športové sústredenia žiakov.


     Okrem týchto možností škola ponúka:
     vyučovanie anglického  jazyka od prvého ročníka,
     - integrovanie detí so špecificko-vývinovými poruchami učenia,
     - učenie v multimedálnych učebniach s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou, 
     - zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií, výletov, kultúrnych podujatí atď.

     V areáli školy je možnosť športovania na ihriskách a v troch telocvičniach, posilňovni.

     Žiaci majú možnosť v popoludňajších hodinách pracovať v rôznych záujmových krúžkoch a v centre voľného času.

      

     ŠKOLSKÝ PORIADOK

      Organizácia prevádzky

     Východiskom pre organizáciu prevádzky je Vnútorný poriadok školy, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Interná smernica č.1/2005 opatrenia o predchádzaní chrípke, Poriadky odborných učební, telocviční, klubovní ŠKD, ŠJ.

     Preambula

     ZŠ Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 1374 je školou s právnou subjektivitou. V záujme plnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako učiteľmi.

     Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

     Z toho dôvodu ustanovuje sa nasledovný vnútorný poriadok školy, ktorý vychádza zo zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

                                          

     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     Organizácia vyučovania

      

     1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
     2. Dopoludňajšie vyučovanie začína o 7,55 hod. a končí o 13,20 hod.
     3. Budova školy je otvorená od 6,00 hod do 20,00 hod.
     4. Školský klub začína prevádzku od 6,15 hod. a končí o 17,00 hod.
     5. Služby pri vchode školy má dozorkonajúci učiteľ a nepedagogický pracovník (školník, upratovačka), ktorých úlohou je usmerňovať žiakov a návštevníkov školy pri vstupe do budovy.
     6. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, dielňach, telocvičniach, ihriskách a vonkajších priestoroch školy.
     7. Každá trieda má pridelenú skrinku – na odloženie vecí (šatňa), za ktorú sú zodpovední triedni učitelia počas celého školského roka. Skrinky sa uzamykajú.  Vstup do šatní počas vyučovania je povolený vo výnimočných prípadoch ( návšteva lekára, uvoľnenie žiaka triednym učiteľom a pod.), šatňu otvorí žiak, ktorý má službu.
     8. Na vyučovanie telesnej výchovy a športovej prípravy sa žiaci prezliekajú v šatni v telovýchovných priestoroch,  do ktorých vstupujú len za doprovodu vyučujúceho TV. Vstup nepovolaným osobám zamedzí vyučujúci TV.
     9. Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, prípadne na chodbách. V letnom období môžu tráviť veľkú prestávku na školskom dvore pod kontrolou dozorkonajúcich učiteľov.
     10. Vyučovací čas a prestávky:

                

     1.hod.

     7.55 – 8.40

     2.hod.

     8.50 – 9.35

     3.hod.

     9.55  10.40

     4.hod.

     10.50 -11.35

     5.hod.

     11.45 – 12.30

     6.hod.

     12.35  13.20

     Obedňajšia  prestávka 25. min.

     7.hod.

     14.45 – 14.30

      

     • Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti...) predkladajú žiaci na sekretariát školy.
     • Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte školy, alebo u riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na rodičovských združeniach, prípadne pri osobnej návšteve rodiča v škole v súlade so zákonom o ochrane informácii a osobných údajov.
     • Organizácia práce v odborných učebniach a v školských telocvičniach sa riadi organizačnými poriadkami týchto učební, ktoré sú umiestnené na viditeľných miestach v učebniach.

      

      

           II. Zabezpečenie čistoty a údržby vnútorných priestorov

      

     - je hlavnou povinnosťou upratovačky, ktorá robí bežné upratovanie tým, že:

     1. Dvakrát denne umyje podlahy chodieb teplou saponátovou vodou. V chrípkovom období      pridáva dezinfekčný prostriedok.

     2. Raz za deň po odchode žiakov umyje podlahy všetkých učební, sociálnych zariadení, spŕch, šatní saponátovým a dezinfekčným  roztokom

     3. Teplou vodou, do ktorej pridá dezinfekčný prostriedok umyje sedadlá záchodov, rukoväte sťahovacích retiazok,  WC misy a pisoáre.

     1. Utrie prach z okenných rámov, parapetných dosiek, z nábytku a výhrevných telies
     2. Raz za týždeň umyje  olejové nátery a obklady  na WC.
     3. Raz za týždeň ometie steny učební.
     4. Každý deň povysáva koberce v miestnostiach.
     5. Raz za týždeň prípadne podľa potreby poupratuje kabinety učiteľov.
     6. Denne vyprázdni odpadové koše, raz do týždňa ich umyje.
     7. Dvakrát do roka robí veľké upratovanie vrátane umytia okien.

      

      

     1. Zabezpečenie čistoty a údržby vonkajších priestorov

      

     -  je povinnosťou školníkov – údržbárov

     V letnom období  kosia trávu, (podľa potreby),  zametajú chodníky minimálne raz do týždňa, rezom upravujú  kríky a stromy, v suchom a prašnom počasí kropia chodníky,  vysype koše vo vonkajšom areáli školy .

     Starajú sa o kvalitu piesku v doskočisku – výmena 2x za sezónu ĽA

     V zime odstraňujú z chodníkov sneh.

     Uzatváraním školskej brány zabraňujú  poškodzovaniu školského areálu

      

     1. Zneškodňovanie tuhého odpadu

     sa realizuje  v zmluvnej spolupráci s TSM odvozom raz do týždňa – vo štvrtok

              V.  Práva a povinnosti žiaka

      

     1. Každý žiak má právo :
     • na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní a výchovnej činnosti
     • na dodržiavanie základných psychologických a psychohygienických noriem
     • na kvalitnú výuku
     • na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a tolerancie
     • vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebranej téme
     • na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach
     • požiadať o komisionálne skúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka
     • vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, resp. svojim záujmom iniciovať i zriadenie ďalších, podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov
     • podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorých z foriem záujmovej činnosti (prírodovedné, spoločenskovedné, jazykové, tvorba a vydávanie školského časopisu, športová činnosť, reprezentácia v súťažiach a v olympiádach...)
     • bezplatne využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť ( krúžky, počítačová trieda, telocvične...) za prítomnosti pedagogického dozoru

     Príchod žiakov do školy

     • Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
     • Dopoludňajšie vyučovanie začína o 7,55 hod. a končí o 13,20 hod.
     • Budova školy je otvorená od 6,00 hod do 20,00 hod.
     • Školský klub začína prevádzku od 6,15 hod. a končí o 17,00 hod.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     • Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania.
     • Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom. Hlavný vchod sa otvára o 7.00 h.
     • Žiak prichádza do školy slušne oblečený a upravený s ohľadom na účel vzdelávacej inštitúcie.
     • Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv, v škole sa prezuje do zdravotne nezávadnej obuvi uloženej v skrinke .

          Žiaci nevstupujú do budovy školy na kolieskových korčuliach.

     • Žiaci na hodinu telesnej výchovy a predmetov pracovného zamerania čakajú pred vstupom do šatní telocviční prípadne v triede. Učiteľ telesnej výchovy a predmetov pracovného zamerania zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie.
     • Príchod žiaka na krúžky je samostatný.

     Správanie sa žiakov na vyučovaní

     • Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok a vnútorný poriadok školy.
     • Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na vyučovaciu hodinu si žiak pripraví počas prestávky.
     • Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa.
     • V čase zvonenia na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti čaká vyučujúceho učiteľa.
     • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu, nenašepkáva, neodpisuje pri písomných prácach.
     • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
     • Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uvedie dôvod. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.
     • Žiak môže opustiť triedu, telocvičňu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
     • Žiak udržiava svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
     • Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.
     • Žiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety mimo košov na odpadky.
     • Predmety ako sú :  klenoty, hodinky, mobilný telefón, prehrávače elektronických audiovizuálnych formátov a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy prípadne na výlety, exkurzie a iné mimoškolské akcie na vlastnú zodpovednosť. Škola za uvedené predmety nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
     • Žiakom je zakázané používať mobilné telefóny a rôzne multifunkčné zariadenia slúžiace na zhotovovanie a prehrávanie záznamov počas celého  vyučovania (vyučovacích hodín a prestávok) a taktiež v školskej jedálni počas obedovania
     • Žiak môže použiť mobilný telefón len v nutnom a odôvodnenom prípade so súhlasom triedneho alebo dozorkonajúceho učiteľa. Ak žiak použije mobilný telefón v škole bez súhlasu vyučujúcich, bude mu odobratý, ktorý bude následne uložený v riaditeľni a vydaný zákonnému zástupcovi.
     • Do školy je zakázané nosiť predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a pracovníkov školy (nože, detské pištole na guľôčky, zápalky, petardy, svetlice ...)
     • Do školy je zakázané nosiť, šíriť a požívať alkoholické nápoje, omamné látky, legálne a nelegálne drogy. Žiaci nesmú hrať hazardné hry (hry o peniaze) a to ani v priestoroch mimo školy.
     • Žiakom nie je dovolené sadať si na parapetné okenné dosky, opúšťať počas vyučovania školskú budovu alebo vonkajší areál školy,  behať a ohrozovať spolužiakov, šmýkať sa po chodbách a po zábradlí schodiska.
     • K pracovníkom školy sa žiak správa zdvorilo:

          a) žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy,

          b) žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani.

     • Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia žiaci povstaním. Sadnú si len na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode dospelej osoby z triedy. Na hodinách telesnej v výchovy, výtvarnej výchovy, predmetoch pracovného zamerania ako aj pri písomných prácach žiaci nepovstanú.
     • V školskom klube detí sa správajú žiaci podľa pokynov vychovávateľky. Bez dovolenia alebo ospravedlnenia sa zo ŠKD nevzďaľujú a neodchádzajú. Neprítomnosť žiaka v ŠKD alebo iný než pôvodne dohodnutý odchod musí byť vychovávateľke písomne oznámená jeho zákonným zástupcom
     • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa správajú disciplinovane. Riadia sa pokynmi učiteľov, ktorí majú pedagogický dozor. Do priestoru jedálne môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí sa v školskej jedálni stravujú. Školské tašky a oblečenie si žiaci ukladajú na vopred určené miesto. Dodržujú pokyny vedúcej školskej jedálne a kuchárok.
     • Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa žiaci riadia podľa pokynov vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov
     • Pri práci v záujmových útvaroch platia rovnaké pokyny ako pri vyučovaní.

      

     Správanie sa žiakov počas prestávok

      

     • Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede, pripravujú sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu, poprípade idú na WC.
     • Žiaci sa počas malej prestávky môžu zdržiavať aj na chodbe, ak sa správajú slušne a so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa.
     • Dvere miestností tried sú počas prestávok otvorené. Vetranie triedy otvorenými oknami je dovolené iba v prítomnosti učiteľa, najvhodnejšie na začiatku vyučovacej hodiny.
     • Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka. Žiaci sa zdržiavajú na chodbe prislúchajúcej ich triede alebo za priaznivého počasia na školskom dvore podľa pokynov vedenia školy a dozorkonajúcich učiteľov .
     • Žiaci majú zakázané počas prestávok sa naháňať, behať, hrať futbal, hádzať si rôzne predmety, skákať po laviciach a inak sa neslušne správať, čím by mohli ohroziť svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.
     • Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach THD,FYZ,BIO,CHE,INF,Cudzí jazyk presúvajú sa 2 min. pred zvonením na vyučovaciu hodinu. 
     • Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.
     • Pre pomôcky na nasledujúcu hodinu chodia určení žiaci ku koncu prestávky .

      

     Odchod žiakov zo školy

      

     • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
     • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Na chodbe sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Správajú sa disciplinovane.

      

     • Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov poprípade do ŠKD alebo na záujmový útvar. Zdržiavať sa v škole bez dozoru nie je dovolené.

     Dochádzka žiakov

      

     • Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
     • Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre:

          a) chorobu žiaka

          b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy

          c) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky

          d) náhle prerušenie premávky prostriedkov hromadnej dopravy

          e) mimoriadne udalosti v rodine žiaka

          f) účasť žiaka na organizovanej športovej príprave

          g) účasť žiaka na súťažiach, štátnej reprezentácii

          h) iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia   riaditeľom školy

     • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre príčinu, ktorá mu je vopred známa, jeho zákonný zástupca je povinný písomne požiadať o uvoľnenie z vyučovania. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti triednemu učiteľovi do 24 hodín a to:

     a) osobne

     b) telefonicky na čísle: 032/ 285 37 21

      

     • Uvoľňovanie žiakov z vyučovania z vopred známeho dôvodu je nasledovné:

          - na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci

          - na viac hodín alebo jeden až dva vyučovacie dni triedny učiteľ

          - na viac ako dva dni vydáva súhlas riaditeľ školy

     • Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi. Zákonný zástupca môže ospravedlniť z dôvodu ochorenia neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
     • Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch, napríklad ak sa jedná o častú neprítomnosť  žiaka v škole (minimálne 4 absencie do mesiaca), škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti aj pri kratšie trvajúcej absencii.
     • Škola akceptuje ospravedlnenie rodičom žiaka 2 dni v každom mesiaci !!
     • Písomné ospravedlnenie, alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca žiaka do dvoch dní od nástupu žiaka do školy.
     • Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená do dvoch dní po nástupe žiaka do školy.

      

     Takéto prípady rieši riaditeľ školy, podľa platných predpisov a oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.

     • Každú neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní hlási triedny učiteľ RŠ a on oznámi  príslušnému úradu PSVaR, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

     Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice

      

     • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
     • Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené a podpísané. Ak žiak poškodí učebnicu v priebehu školského roka, musí poškodenie uhradiť v primeranej hodnote. Pri strate učebnice platí škodu v plnej hodnote alebo kúpi novú takú istú učebnicu.
     • Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca, alebo škodu na zariadení opraviť.

     Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom. Ak sa pri poškodení majetku školy nezistí vinník, škodu hradí kolektív triedy.

     • Ak sa žiak v priebehu školského roka prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá ich na škole, kde ukončí školský rok.
     • Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, lavice) a ostatného inventáru triedy.

     Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

      

     • Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.

          t.j. NIE JE DOVOLENÉ - líčenie, úprava nechtov lakom či gélové nechty, farbenie vlasov , výstredné oblečenie s nevhodnými nápismi

     • Na hodiny výtvarnej výchovy, techniky a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.

     Samospráva triedy a školy

      

     • Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí 2 zástupcov triedy do žiackeho parlamentu . Tí zastupujú a informujú o akciách pre žiakov v škole, predkladajú i návrhy pre ďalšie aktivity na zasadnutiach žiackeho parlamentu školy.
     • Žiacky parlament tvoria 2 zástupcovia jednotlivých tried žiakov 4.- 9. ročníka ZŠ
     • Parlament sa schádza spravidla 1 x mesačne, prípadne podľa potreby

     Týždenníci

     • - určuje triedny učiteľ. Ich mená sú zapísané v triednej knihe.

          Ich povinnosti sú najmä:

          a) pred vyučovacou hodinou utrieť tabuľu, pripraviť ostatné pomôcky

          b) na každej hodine hlásiť neprítomných

          c) oznámiť po 15 minútach riaditeľovi školy alebo zástupkyni riaditeľa školy   neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine

          d) počas prestávok vetrať triedu otvorením dverí učebne, oknami iba za prítomnosti            učiteľa

          e) po skončení vyučovania utrieť tabuľu, uložiť pomôcky

      

      Správanie sa žiakov v školskej jedálni

     • Po skončení vyučovania žiaci odídu pod dozorom učiteľa k východu z budovy školy , stravníci idú do ŠJ na obed. 
     • Oblečenie a tašky si zložia v šatni pred jedálňou.
     • V jedálni a pri stole sa správajú disciplinovane .
     • Dodržujú pokyny vedúcej školskej jedálne a dozoru.
     • Po obede si po sebe upravia svoje miesto.
     • V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor konajúci učiteľ.

      

     Správanie sa žiakov mimo školy

      

     • Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a školských prázdnin. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom, spolužiakom sa správa úctivo, zdvorilo, čestne a priateľsky.
     • Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, slušne sa im pozdraví. Je pozorný k občanom telesne postihnutým, k chorým a starým ľuďom. Uvoľňuje im miesto v dopravných prostriedkoch, podľa potreby im ochotne pomáha, napr. pri prechode cez cestu a pod. Chráni mladších žiakov a deti.
     • Žiak je povinný slušne sa správať v autobuse, na zastávkach autobusu.
     • Žiak je povinný udržiavať čistotu a poriadok v areáli školy.
     • Na cestách, uliciach a križovatkách dodržiava dopravné predpisy.
     • Nesmie sa zdržiavať bez dozoru v podnikoch, v ktorých sa predávajú alkoholické nápoje dlhšie ako potrebuje na konzumáciu objednaného jedla a občerstvenia.
     • Nesmie požívať a šíriť legálne a nelegálne drogy.
     • Bez dozoru sa nesmie zdržiavať vo večerných a nočných hodinách na uliciach, verejných priestranstvách, zúčastňovať sa na verejných spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.
     • Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku, môžu byť pokarhaní podľa platných smerníc. Triedni učitelia upozornia na ich priestupky rodičov buď osobne, zápismi v žiackej knižke, písomne alebo predvolaním do školy.

     Školské výlety, exkurzie, školy v prírode, lyžiarsky kurz:

     • Škola v rámci vyučovania môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik alebo snoubordingový výcvik (ďalej len "lyžiarsky výcvik"), plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
     • Ak žiak na uvedených školských akciách pri preprave a ubytovaní zámerne zničí, alebo poškodí majetok, je povinný v plnej výške nahradiť vzniknutú škodu .

     3. Žiakovi nie je dovolené:

      

     • fajčiť v priestoroch školy, aj pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov školy

            uplatňovať voči spolužiakom formy šikanovania a znevažovania ľudskej dôstojnosti

     • prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky
     • manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy
     • znečisťovať steny a ničiť zariadenia učebne, šatní a ostatných priestorov školy
     • väčšiu sumu peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť
     • počas celého vyučovania mať zapnutý mobil:

      

             mobil, notebook, tablet -   žiak môže použiť na vyučovaní len so  súhlasom vyučujúceho

     Ak žiak poruší tento zákaz :

     - okamžité odobratie a odovzdanie rodičovi resp. riaditeľovi školy

     - odmietnutie odovzdať - predvolanie rodiča +  2- hý stupeň zo správania

      

     • nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere a iné odpadky
     • žiak prichádza do školy včas, vhodne a čisto upravený, bez výstrednosti v oblečení a osobnom výzore.
     • Za výstrednosť sa považuje maľovanie, nápadné farbenie alebo strihanie vlasov, nosenie odevov, symbolov, alebo úprava vlasov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine, alebo ktorými môže byť za člena takejto skupiny považovaný.
     • Nežiaduce je nosenie vyzývavých odevov, najmä neprimerane krátkych sukní, farbenie a nosenie neprimerane dlhých nechtov, umelých nechtov, pirsing, náušnice u chlapcov, roztrhané alebo ušpinené odevy, nohavice s nízko ušitým sedom.

               VI . Výchovné opatrenia

      

     Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

      

     1. Pochvala triednym učiteľom :
      • za  výborný prospech – prospel s vyznamenaním (do 1,5)
      • za dochádzku do školy
      • za reprezentáciu triedy
      • za príkladné, slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah ku škole
     1. Pochvala riaditeľom školy :
      • za výborný prospech – 1,0
      • za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa
      • za úspešnú reprezentáciu
      • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou
     1. Pokarhanie triednym učiteľom:
      • 3 zápisy v triednej knihe (  jednorazové porušenie školského poriadku, nevhodná úprava zovňajšku, neskorý príchod do školy, neprezúvanie sa v priestoroch školy,

      nesplnenie povinnosti týždenníkov, neúmyselné nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy a pod. )

     • iné, menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom
     • za 3 hodiny neospravedlnenej absencie v danom polroku
     1. Pokarhanie riaditeľom školy:
      • do 12 hodím neospravedlnenej absencie v danom polroku
      • za podvádzanie a klamstvo
      • za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách
      • za neslušné, vulgárne správanie
     1. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 ( uspokojivé ):
      • Do 18 hodín neospravedlnenej dochádzky v školskom polroku
      • za opakované fajčenie v priestoroch školy, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie  v školských priestoroch a na školských akciách
      • za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a veci rozptyľujúce žiakov pri vyučovaní
      • za znemožňovanie vyučujúceho procesu a prevádzky školy
      • za opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname podľa vážnosti

                     -       za úmyselné poškodenie školského zariadenia

                     -       za vulgárne vyjadrovanie sa žiaka vo pracovníkom školy

      

     1. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 ( menej uspokojivé ):
      • Do 24  hodín neospravedlnenej dochádzky v školskom polroku
      • za opakujúce sa závažné priestupky
      • za krádež
      • za ublíženie na zdraví
      • za šikanovanie a vydieranie
      • za úmyselné poškodenie školského zariadenia vo väčšom rozsahu
      • za znemožňovanie prevádzky školy, za prejavy rasizmu, diskriminácie
     1. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 ( neuspokojivé ):
      • za 25 a viac hodín neospravedlnenej dochádzky v školskom polroku
      • za mimoriadne závažné porušenie vnútorného poriadku školy
      • za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov

                   VII. Príchod žiakov do školy

      

     1. Školská budova sa otvára o 6.15 hodine, vchod sa uzatvára o 8,00 hod. Žiakov, ktorí prídu po tomto čase, oznámi službu konajúca zamestnankyňa vedeniu školy.
     2. V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu zdržiavajú sa na chodbe školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania.
     3. Pred vchodom do budovy si žiaci dôkladne očistia obuv a v šatni sa prezujú do prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv, ktorú žiaci používajú na TV.
     4. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred vyučovaním hlavným vchodom. Ak žiak nemôže prísť do školy pre prekážku vopred známu, požiada zákonný zástupca o ospravedlnenie triedneho učiteľa –  na 3 dni, 4 a viac dní žiada riaditeľa školy. Rodičia sú povinní d 48 hodín oznámiť škole príčinu neprítomnosti žiaka.
     5. Po druhej hodine nasleduje veľká prestávka, keď žiaci desiatujú.
     6. V prípade priaznivého počasia sa žiaci prechádzajú vonku na školskom dvore. Službukonajúci učitelia dohliadajú na bezpečnosť detí pri ich voľnom pohybe. Cez zimné mesiace sa žiaci prechádzajú na chodbách školy.
     7. 7,50 hod. všetci žiaci sú v triedach, pripravení na vyučovanie.
     8. Cez malé prestávky žiaci zostávajú v triede, nevychádzajú bez dôvodu na chodbu. Dvere tried sú otvorené.
     9. Počas vyučovania žiaci dbajú na dodržiavanie čistoty a poriadku triedy. Po skončení vyučovania triedu skontrolujú a závady hlásia vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi.
     10. Žiakov z poslednej vyučovacej hodiny odvádza učiteľ do šatní, počká pokiaľ sa žiaci prezujú a odvádza ich na obed, alebo pri východ zo školy. V priestoroch šatní sa žiaci bezdôvodne nezdržujú, z obeda odchádzajú domov.
     11. V školskej jedálni sa správajú disciplinovane a kultúrne sa tam správajú pri kozumácii obeda.
     12. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD po naobedovaní odchádzajú do školského klubu.
     13. Všetko, čo potrebujú žiaci na vyučovanie si pripravia na lavicu pred vyučovaním.
     14. Žiaci sú zdvorilí, všade sa slušne správajú. Chovajú sa priateľsky ku svojim spolužiakom. Správajú sa slušne ku všetkým dospelým, s ktorými prídu do styku.
     15. Žiaci šetria školský majetok a chránia ho. Učebnice, ktoré žiak poškodí, nahradí podľa hodnoty používania. Všetky učebnice majú žiaci obalené a označené štítkom.
     16. Žiaci nenosia do školy veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie (hračky, karty,...) Pri ich strate alebo škody škola nepreberá zodpovednosť. Ak učiteľ zistí takéto veci u žiakov, odoberie ich a odovzdá rodičom.
     17. Škola nezodpovedá za stratu alebo poškodenie mobilného telefónu.
     18. Službu určuje triedny učiteľ, ktorý stanoví jej povinnosti.
     19. Žiaci chránia vlastné zdravie i zdravie svojich spolužiakov. Obliekajú sa primerane podľa počasia, dodržiavajú všetky hygienické zásady. V škole i mimo školy dodržiavajú všetky bezpečnostné predpisy.
     20. Pre žiakov platí zákaz fajčenia, pitia liehových nápojov.
     21. Porušovanie vnútorného poriadku školy bude zaznavmenávané triednym učiteľom do žiackych knižiek a klasifikačného hárku.
     22. Ak žiaci si svoje povinnosti nesplnia a ak sa nechovajú podľa školského poriadku budú potrestaní podľa veľkosti previnenia v zmysle vnútorného poriadku školy.
     23. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami, ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa jeho vyučovania nezúčastňuje s písomným súhlasom rodičov.
     24.  Počas vyučovania žiak nesmie svojvoľne opustiť budovu školy.
     25. Ak má žiak počas vyučovania navštíviť lekára, je povinný triednemu učiteľovi predložiť písomný súhlas rodičov.

               VIII. Odchod žiakov zo školy

      

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží svoje veci do tašky, uprace si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
     2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy, očistia tabuľu a zhasnú svetlá.
     3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, v šatni sa oblečú, prezujú sa a opustia školskú budovu, alebo odchádzajú na obed do ŠJ za doprovodu vyučujúceho.

       

      

      IX . Rodič, zákonný zástupca žiaka  je povinný:     Rodič má právo na:

     • poskytnutie bezplatného vzdelávania v štátnych školách
     • vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie
     • informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy - varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, školský vzdelávací program
     • prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy
     • začlenenie svojho dieťaťa formou individuálnej integrácie a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní
     • odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok
     • povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky
     • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie
     • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy
     • oboznámenie so školským poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka
     • vyriešenie podnetov a sťažností
     • vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.

     Rodič je povinný:

     • prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas
     • oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní
     • ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch dní po nástupe do školy
     • za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie

     maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín Ďalšie povinnosti rodiča :

     • rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy
     • rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu
     • rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovského združenia
     • rodič môže predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu

      

     Vznik školského úrazu alebo nebezpečnej udalosti oznámi:

     a) žiak, ktorý utrpel úraz, bezprostredne po úraze alebo udalosti pedagogickému dozoru, ak to nie je možné, triednemu učiteľovi alebo inému poverenému zamestnancovi školy

      

     b) ak nie je možné oznámiť školský úraz podľa predchádzajúceho odseku, oznámi ho zákonný zástupca žiaka osobne v škole, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou najneskôr 3. kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku úrazu.

     X. Opravné skúšky, komisionálne skúšky, opakovanie ročníka

      

     1. Opravné skúšky :

     Žiak má právo na opravnú skúšku len z dvoch predmetov na konci druhého polroku s prospechom nedostatočný.

     Nedostatočný prospech z troch a viac predmetov znamená, že zopakuje daný ročník .

      

     2. Komisionálne skúšky :

     Žiak má právo na komisionálnu skúšku - ak rodič s klasifikáciou nesúhlasí , rodič o túto skúšku musí požiadať do 3 dní od vydania vysvedčenia. Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

     Žiak je povinný robiť komisionálnu skúšku - ak vymeškal v jednom polroku viac ako 40 % vyučovacích hodín v danom predmete .

      

     Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku bude v danom predmete hodnotený prospechom nedostatočný .

       XI. Osobitné povinnosti pedagogických zamestnancov

      

     . Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno- vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä:

     • zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,
     • postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko- organizačných pokynov
     • plnia vyučovaciu povinnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z.z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov a vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou,
     • zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
     • spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou.
     • pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:
     • viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ) sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov a pri školských podujatiach (napr. na lyžiarskom výcviku, plaveckom výcviku, exkurziách a výletoch, v škole v prírode, v predmetoch chémia, technická výchova, telesná výchova, práce na školskom pozemku, pri praktickom vyučovaní a pod.),dodržiavať stanovené metodické postupy,
     • v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych schôdzach, prípadne na individuálne dohodnutej schôdzi o prospechu a správaní žiakov, a to ústne alebo písomne,
     • spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a školského zariadenia, s triednym učiteľom a výchovným poradcom;
     • viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane  zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
     • . Pedagogickí zamestnanci nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali učebnice a učebné texty, ktoré neboli schválené Ministerstvom školstva SR alebo pomôcky na výchovu a vyučovanie, ktoré sú veľmi nákladné.
     • . Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka výchovno - vzdelávacieho procesu a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve, napr. agendu spojenú so zberom odpadových hmôt a liečivých rastlín, s distribúciou tlače a pod. Sú  povinní starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými potrebami a pomôckami pre výchovno - vzdelávaciu činnosť.
     • Zamestnanci školy a školského zariadenia sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o zdravotnom stave žiaka  a hygienické predpisy, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

      

     XII . Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa

      

      

     Deklarácia práv dieťaťa , ktorú prijala OSN roku 1959, obsahuje 10 morálnych princípov potvrdzujúcich, že “ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie čo má”. Roku 1979 v medzinárodnom roku dieťaťa sa začali práce na Dohovore o právach dieťaťa , ktorý predstavuje historickú dohodu štátov a preto má širokú podporu. Roku 1990 pristúpila k nemu aj Slovenská republika.

      

     XIII . DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA:

     1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.

     2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravím a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri primaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.

     3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

     4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenia a zdravotnícke služby.

     5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.

     6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde j to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce , aby štát poskytoval finančnú pomoc, alebo inú na výživu mnohopočetným rodinám.

     7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni.
     Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.

     8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými , ktorým sa poskytuje pomoc.

     9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno vnútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkon jeho zdravie alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu

     10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.


     XIV . DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA:

     1. Právo na pomoc a ochranu: právo na použitie vyžaduje pomoc deťom a ich ochranu zo strany rodiny i spoločnosti.
     Právo na bezpečie: dieťa má právo na osobnú bezpečnosť, bezpečnosť svojho vlastníctva.

     2. Právo na vývoj: právo na vývoj sa týka vzdelania, právo na hru a prázdniny i na kultúrne aktivity

     3. Právo na slobodný prejav: základom otvorenej demokracie spoločnosti je sloboda prejavu. Každý z nás si môže myslieť čo chce, a slobodne to vyjadriť.
     Právo na spravodlivosť: máme práva aby iný nepoznali naše súkromie bez nášho súhlasu. Ak sa tak nestane máme právo domáhať sa spravodlivosti.

     4. Právo na slobodu vyznania a náboženstva: spoločnosť vyznáva aj naše právo žiť podľa vlastného náboženského a národného presvedčenia.
     Právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa: sloboda pokojného združovania a zhromažďovania sa pramení z prirodzenej potreby, každého človeka spájať sa s inými ľuďmi.

      

     XV. Pokyny pre návštevníkov:

     Ohlásiť sa na vrátnici a čakať na pokyn vrátničky

      

     XVI. Mimoriadne udalosti a havárie

      

     Neodkladne hlásiť na sekretariát, vedeniu školy. Pri evakuácii postupovať podľa pokynov a plánu, ktorý je na každom poschodí.

      

     XVII . Telefónne čísla:

      

     Hasičský a záchranný zbor112,150, 7712222, 7712223

     Rýchla Pomoc112,155

     Lekárska služba prvej pomoci pohotovosť 7712750

     Okresné riaditeľstvo PZ112,158

     Mestská polícia159,7715561

     Západoslovenská energetika0850/111555

     Pohotovostná služba – plynárne 0850/111727

     Pohotovostná služba – vodárne 032/7712457

      

      

     v Novom Meste nad Váhom 24.8.2017                                            PaedDr. Jaroslav Jeřábek

                                                                                                                        riaditeľ školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Ondrášiková- 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Asistentky - 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová. Luptáková, - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchynka - 032/2853731 Kabinet BIO – - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Tuková, - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca – p. Ševčeková - 032/2853736 Kabinet FYZ - 032/2853737 Dielňa - 032/2853738 Jazyková učebňa - 032/2853739
   • Odborárska 1374 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie