• Kompenzácia poplatku v školskom klube detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

    • Národný projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

    • Naša škola je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorej cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
    • Projekt „Spolu múdrejší 3“
     Cieľom projektu je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom doučovania žiakov ohrozených školským neúspechom alebo nedostatočným prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Realizuje sa v predmetoch SJL a MAT. Veríme, že doučovanie týmto žiakom pomôže zlepšiť si vzdelávacie výsledky v škole.
    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha j sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Pripravuje deti na športové výkony. Od marca sú do projektu sú zapojení žiaci tretieho ročníka našej školy. Cieľom je priniesť na hodiny telesnej výchovy viac zaujímavých a inovatívnych prvkov.
    • Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
    • Vitajte na stránke našej školy
     Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
  • Novinky

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2023/2024

      ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

      sa uskutoční v dňoch:

      - pondelok, 3. 4. 2023 - od 14.00 do 17.00 hod.

      - utorok, 4. 4. 2023 od - 14.00 do 17.00 hod.

      - streda, 5. 4. 2023 od - 14.00 do 17.00 hod.

      za účasti dieťaťa.

      Základné informácie:

      • Zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31
     • Rozšírenie zamerania športových tried na našej škole

      V spolupráci s hokejovým a futbalovým klubom v Novom Meste nad Váhom plánuje vedenie ZŠ Odborárska v šk.roku 2023/2024 rozšíriť športové triedy od 5.ročníka o zameranie na hokej a futbal.
      Zároveň plánujeme zriadiť na prvom stupni v nasledujúcom školskom roku 2023/2024 prvý ročník so zameraním sa na všeobecnú športovú prípravu, ktorá bude slúžiť ako príprava na všetky športové odvetvia.

     • 2% dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy, Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! TLACIVO: 2%2022.PDF

      • Tak ako minulý rok, aj v tomto roku 2023 je možné darovať' 2 % z Vašich dani Vami vybranému subjektu. Preto sa obraciame s prosbou na Vás, vašu firmu, príbuzných a známych o darovanie 2 % pre Rodičovské združenie pri našej základnej skole.

     • Marec mesiac knihy v 2.C: Týždeň s ľudovými rozprávkami

      Týždeň s ľudovými rozprávkami a rozprávku o Medovníkovom domčeku

      sme v 2.C čítali z viacerých knižiek, porovnávali sme deje a závery rozprávky, pozreli a vypočuli si filmové aj audio spracovanie rozprávky, ilustrovali,stavali domčeky a na záver sme si rozprávku zahrali.
      Na čitateľskom krúžky sme sa pokúsili vyrobiť si vlastnú knižku.

     • Marec mesiac knihy: Postavy z detských kníh ožívajú v triede 4.B a 2. B

      Marec mesiac knihy sme tento raz okrem rôznych čitateľský aktivít oživili dňom kníh, ktorý sme si nazvali: „Postavy z kníh ožívajú.“ Žiaci 4. B si posadali do školských lavíc ako predstavitelia hlavných postáv z kníh Smelý zajko, Danka a Janka, Grázlik Gabo, Harry Potter, Osmijanko, Očko Špehúň, Mach a Šebestová ........ Detské knižné postavy navštívili triedu 2. B. Pripravili sme pre mladších spolužiakov hru, v ktorej riešili hádanky: Ktorá postava som? Z akej knihy som? Postavy z kníh sme vyberali predovšetkým z tých najčítanejších titulov detských kníh. Pre tých, ktorí ešte nepoznali niektoré hlavné postavy detských, či zvieracích hrdinov si žiaci pripravili krátku prezentáciu knihy. Teda porozprávali krátko a vtipne o detskej knihe, ktorú so sebou priniesli. Deti tak spoznali nové knihy, nových hrdinov a každý z druhákov si našiel knihu, ktorú by si rád prečítal.
      Mgr. Eva Holendov

     • Dotácia na stravu od 1.5.2023

      S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2023 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a upravuje sa aj zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Sobota 1. 4. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • zsodborarska@zs4nmnv.sk
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Pišoftová - 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Materská škôlka- 032/2853724 Asistentky - 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová. Luptáková, - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchynka - 032/2853731 Kabinet BIO – - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Reháková, p. Tuková, p. Haššánová - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca – p. Ševčíková - 032/2853736 Kabinet FYZ - 032/2853737 Dielňa - 032/2853738 Jazyková učebňa - 032/2853739
   • Odborárska 1374 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie