• Kompenzácia poplatku v školskom klube detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

   • Národný projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

   • Naša škola je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorej cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
   • Projekt „Spolu múdrejší 3“
    Cieľom projektu je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom doučovania žiakov ohrozených školským neúspechom alebo nedostatočným prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Realizuje sa v predmetoch SJL a MAT. Veríme, že doučovanie týmto žiakom pomôže zlepšiť si vzdelávacie výsledky v škole.
   • O2 Športová akadémia Mateja Tótha j sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Pripravuje deti na športové výkony. Od marca sú do projektu sú zapojení žiaci tretieho ročníka našej školy. Cieľom je priniesť na hodiny telesnej výchovy viac zaujímavých a inovatívnych prvkov.
   • Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
   • Vitajte na stránke našej školy
    Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Ondrášiková- 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Asistentky - 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová. Luptáková, - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchynka - 032/2853731 Kabinet BIO – - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Tuková, - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca – p. Ševčeková - 032/2853736 Kabinet FYZ - 032/2853737 Dielňa - 032/2853738 Jazyková učebňa - 032/2853739
   • Odborárska 1374 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie