• Kompenzácia poplatku v školskom klube detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

    • Národný projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

    • Naša škola je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorej cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
    • Projekt „Spolu múdrejší 3“
     Cieľom projektu je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom doučovania žiakov ohrozených školským neúspechom alebo nedostatočným prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Realizuje sa v predmetoch SJL a MAT. Veríme, že doučovanie týmto žiakom pomôže zlepšiť si vzdelávacie výsledky v škole.
    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha j sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Pripravuje deti na športové výkony. Od marca sú do projektu sú zapojení žiaci tretieho ročníka našej školy. Cieľom je priniesť na hodiny telesnej výchovy viac zaujímavých a inovatívnych prvkov.
    • Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
    • Vitajte na stránke našej školy
     Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
  • Novinky

     • Spoločný tanec prvákov

      "Všetci sme anjeli s jedným krídlom,ak chceme lietať,musíme sa spojiť",zaznelo z reproduktoru 17.júna na ihrisku ZŠ na Tematínskej ulici,kde sa stretli prváčikovia z viacerých škôl z Nového Mesta nad Váhom. Doteraz sme sa stretávali len na súťažiach ako súperi a v ten deň konečne ako spoluhráči - rovnocenné články, ktoré spolu vytvorili pekné dielko - spoločný tanec na pieseň Jerusalema. To, čo v očiach nás učiteľov bolo nenacvičiteľným, zrazu deti svojim odhodlaním premenili na krásnu súhru. Majú obrovskú pochvalu. Ďakujeme za pozvanie aj kolegyniam zo ZŠ na Tematínskej ulici a tešíme sa na ďalší spoločný projekt s peknou myšlienkou.

     • Opekačka na chate v Hrušovom - 9.A

      V pondelok 27.6.2022 sme sa s p. uč. Jarábkom zúčastnili
      opekačky na chate v Hrušovom. Spolu sme sa nostalgicky
      vrátili do čias prvého stupňa, na ktorom sme sa tohto výletu
      každoročne zúčastňovali. Okrem opekania nechýbalo stavanie
      detských bunkrov, dlhé konverzácie s bývalým triednym
      a hlavne dobrá partia a nálada. Ďakujeme p. uč. Jarábkovi za
      zopakovanie tohto zážitku a vráteniu sa do detských čias.
      -Žiaci 9.A

     • 1.A – Koncoročný výlet v Hrušovom


      Dňa 20.6. trieda 1.A absolvovala výlet do Hrušového. Deti prešli
      nenáročnú turistickú vychádzku, po ktorej ich čakala odmena
      v podobe opekania. Výletu sa zúčastnili aj niektorí rodičia
      našich žiakov. Rodičia nám boli nápomocní počas celého
      výletu, začo im patrí veľká vďaka. S deťmi sme sa rozprávali
      o lese, zvieratách, čo je dôležité pri budovaní vzťahu k prírode.
      Na záver dostali deti sladkú odmenu a už teraz sa tešíme na
      výlet, ktorý sa uskutoční v budúcom školskom roku.
      Mgr. Peter Jarábek, Alena Lednická

     • OŽAZ

      Posledné júnové dni sme venovali na škole ochrane života a zdravia. Deti sa učili dôležité telefónne číslo na ktoré máme zavolať v akomkolvek ohrození života, naučili sa základy prvej pomoci, ako si chrániť svoje zdravie,ako predísť požiarom, a nakoniec sme si vyskúšali, ako najrýchlejšie opustiť budovu po zaznení sirény. Na ďalší deň sme sa učili orientovať v meste a ukázali si viaceré zaujímavé miesta a dôležité budovy v našom okolí.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 29. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • zsodborarska@zs4nmnv.sk
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Pišoftová - 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Materská škôlka- 032/2853724 Asistentky - Jantošovičová, Kováčová, Mikulčíková, Palová, Sapáčková- 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová,p.Šinská, p. Luptáková, p. Pelikánová - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchyňka - 032/2853731 Kabinet BIO – p. Hrabinová - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Reháková, p. Danková, p. Haššánová - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková - 032/2853736 Kabinet FYZ – p. Bednárová - 032/2853737 Dielňa – p. Bednárová - 032/2853738 Jazyková učebňa - p. Danková - 032/2853739
   • Odborárska 1374 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie