• Národný projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

    • Naša škola je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorej cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
    • Projekt „Spolu múdrejší 3“
     Cieľom projektu je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom doučovania žiakov ohrozených školským neúspechom alebo nedostatočným prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Realizuje sa v predmetoch SJL a MAT. Veríme, že doučovanie týmto žiakom pomôže zlepšiť si vzdelávacie výsledky v škole.
    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha j sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Pripravuje deti na športové výkony. Od marca sú do projektu sú zapojení žiaci tretieho ročníka našej školy. Cieľom je priniesť na hodiny telesnej výchovy viac zaujímavých a inovatívnych prvkov.
    • Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
    • Vitajte na stránke našej školy
     Naša základná škola je známa svojou športovou činnosťou. Športové triedy na škole pozná každý, ale málokto vie, že aj na 1. stupni majú deti rozšírené vyučovanie športovej prípravy. Tá slúži nielen pre nosné športy školy - volejbal, atletika- ale aj pre iné športové odvetvia.
  • Novinky

     • Praktické vzdelávanie na dopravnom ihrisku

      Druhý májový týždeň sa niesol v znamení praktickeho vzdelávania na dopravnom ihrisku, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti detí a mládeže na cestách. Naši žiaci -prvostupniari sa na dopravnom ihrisku naučili základné pravidlá cestnej a pešej premávky a prešli praktickým školením jazdy na bicykloch, či kolobežkách.

     • Projektové vyučovanie v triedach 4.A, 8.A a 8.B

      Projektové vyučovanie
      (trieda 4.A – slovenský jazyk, sloh, pracovné
      vyučovanie;
      trieda 8.A a 8.B – anglický jazyk)
      Téma projektu v 8 ročníku: Klimatické zmeny
      a životné prostredie
      Téma projektu vo 4 ročníku: Zachráňme našu
      planétu Zem
      V mesiaci apríl a máj sa do projektu o klimatických
      zmenách a životnom prostredí zapojili triedy 4.A,
      8.A, 8.B (pod vedením p. Hunovej, p. Dankovej a p.
      Macovej).
      Cieľom projektu bolo poukázať na zhoršujúci sa
      stav životného prostredia.
      Žiaci v priebehu 2 týždňov pracovali na projektoch
      v skupinách, alebo individuálne; žiaci 4.A v rámci
      predmetov slovenský jazyk, sloh a pracovné
      vyučovanie a žiaci 8.A a 8.B v rámci hodín
      anglického jazyka. Úlohou žiakov bola prezentácia
      svojich projektov pred triedou, starší žiaci
      prezentovali v anglickom jazyku.

     • Regionálne kolo vo vybíjanej dievčat ZŠ

      5.5. 2022

      Dievčatá ZŠ Odborárska sa dnes zúčastnili regionálneho kola vo vybíjanej dievčat ZŠ. Súpermi nám boli víťazné teamy regiónov Trenčín a Myjava. Nakoniec pri neúčasti Myjavy sme si to o postup rozdali s domácimi Trenčianskymi Stankovcami. Športovo treba priznať že súper bol dnes lepší. Blahoželáme domácim dievčatám a držíme palce na krajskom kole.

     • Apríl - mesiac lesov v ŠKD1

      Aj v školskom klube v I.oddelení, si detičky pripomenuli apríl mesiac lesov. Svojími prácami stvárnili, ako by sa v lese nemali správať.
      Nakreslili dôležitosť prírody pre zvieratká ,ale aj pre nás, ľudí.
      Vychovavateľka A. Lednická

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 18. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • zsodborarska@zs4nmnv.sk
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Pišoftová - 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Materská škôlka- 032/2853724 Asistentky - Jantošovičová, Kováčová, Mikulčíková, Palová, Sapáčková- 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová,p.Šinská, p. Luptáková, p. Pelikánová - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchyňka - 032/2853731 Kabinet BIO – p. Hrabinová - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Reháková, p. Danková, p. Haššánová - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková - 032/2853736 Kabinet FYZ – p. Bednárová - 032/2853737 Dielňa – p. Bednárová - 032/2853738 Jazyková učebňa - p. Danková - 032/2853739
   • Odborárska 1374 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie