• Kontakt: Mgr.  Ivana Kubalova

    WEB STRÁNKA
    tel. č.: 032/2853721

     

    Konzultačné hodiny: Pondelok - piatok
    8:00 - 14:30

    Kto je sociálny pedagóg
    Sociálny pedagóg je odborný zamestnanec školy, ktorý sa zameriava na riešenie
    sociálnovýchovných problémov, a to najmä záškoláctva, šikany, agresie, delikvencie,
    syndrómu CAN. Rovnako sa zameriava na poradenstvo, prevenciu a prevýchovu, rieši
    ťažkosti žiakov pri vzdelávaní, pri riešení výchovných problémov v škole, sociálnych
    problémov žiakov, žiakov s poruchami správania a žiakov, ktorí sa ocitnú v problémovej
    situácii. Pomáha pri socializácii dieťaťa, teda pri postupnom začleňovaní dieťaťa do
    spoločnosti, taktiež pomáha žiakom z dysfunkčných rodín a zo sociálne znevýhodneného
    prostredia s hľadaním vhodnej pomoci.

    Spolupráca s inštitúciami: - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
    a prevencie

    - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Oddelenie

    sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
    - Policajný zbor
    - detskí lekári

     

    Náplňou práce školského sociálneho pedagóga je: 
     1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno- patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania
     2. zabezpečuje sociálny servis pre žiakov, 
    3. mapuje sociálno-patologické javy v škole, 
    4. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
     5. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní, 
    6. poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín, 
    7. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď., 
    8. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu, 
    9. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka, 
    10. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod, 
    11. pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine, 
    12. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti 
    13. spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie 
    14. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Ondrášiková- 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Asistentky - 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová. Luptáková, - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchynka - 032/2853731 Kabinet BIO – - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Tuková, - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca – p. Ševčeková - 032/2853736 Kabinet FYZ - 032/2853737 Dielňa - 032/2853738 Jazyková učebňa - 032/2853739
   • Odborárska 1374 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie